N V H

진동 소음 측정장치

N : Noise (소음)

V : Vibration (진동)

H : Harshness (불쾌감)

 

N.V.H에대한 문제점을 확인하고 감소

CHUNGCHEONG SERVICE

충청남도 아산시 곡교천로 125번길 (실옥동 92) l 대표이사 김 송

Gokgyochon-ro 125beon-gil, Asan-si, Chungcheongnam, Korea

(주)현대자동차충청써비스 l 사업자등록번호 : 312-81-68805

Tel :  041-547-3399

Copyright @ 2015 Chungcheong Co.,Ltd. All right reserved